Arbo

 • Verzuimbegeleiding

  Verzuimbegeleiding vraagt een gezamenlijke inspanning van zowel medewerker als leidinggevende. Bij het beoordelen en begeleiden van ziek gemelde werknemers is daarom een goede communicatie met de werkgever erg belangrijk. Afhankelijk van de vraagstelling zal de bedrijfsarts de oorzaken van het verzuim en de mogelijkheden voor re-integratie uitzoeken. Daarbij krijgen ook de veelal aanwezige niet-medische factoren […]

 • Preventiespreekuur

  Medewerkers van een bedrijf moeten in staat worden gesteld om een bedrijfsarts te consulteren – op eigen initiatief of op verzoek van de leidinggevende. Tijdens het preventiespreekuur kunnen allerlei vragen op het snijvlak van arbeid en gezondheid aan de orde komen. Het voornaamste doel van het preventiespreekuur is om uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid te […]

 • Preventief medisch onderzoek

  Het PMO is een onderzoek naar de gezondheid van medewerkers en kan tevens bestaan uit het treffen van maatregelen die nodig zijn om de gezondheid van medewerkers te beschermen en te verbeteren. Volgens de Arbo wet (art.18) is de werkgever verplicht om werknemers een medisch onderzoek aan te bieden: “De werkgever stelt de werknemers periodiek […]

 • Werkplekonderzoek

  Het verbeteren van de ergonomische omstandigheden in de werkomgeving kan ziekteverzuim en gezondheidsklachten bij gezonde werknemers voorkomen (preventief). Mensen met beginnende of bestaande gezondheidsklachten kunnen veel baat hebben bij een ergonomisch werkplekonderzoek (curatief). Ergonomisch en arbeidshygiënisch werkplekonderzoek geeft inzicht in de fysieke belasting van medewerkers en levert adviezen voor verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden op.

 • Arbeidsdeskundige onderzoek

  Bij langdurige of blijvende beperkingen van werknemers heeft de werkgever een verplichting om uit te zoeken welke mogelijkheden er voor re-integratie zijn, binnen de eigen organisatie (eerste spoor) of elders (tweede spoor). Arbeidsdeskundig onderzoek is daarbij noodzakelijk om de werkbelasting van de betrokken werknemer in kaart te brengen. De arbeidsdeskundige kan indien gewenst begeleiding bieden […]

 • Risicoinventarisatie en -evaluatie

  Vrijwel alle werkgevers zijn verplicht een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren. Een RI&E bestaat uit een overzicht van alle gezondheidsrisico’s die er in een arbeidsorganisatie aanwezig zijn en een plan van aanpak om deze risico’s te verminderen. In de meeste gevallen is de werkgever tevens verplicht om de RI&E te laten toetsen […]